Skatteregler for 2016


Skattereglene for verdipapirfond kan oppleves komplisert. Det enkelte forvaltningsselskap bistår imidlertid andelseierne ved utfylling av selvangivelsen ved at andelseierne mottar årsoppgaver for sine investeringer i fond.

Forvaltningsselskapet forestår også innrapportering til ligningsmyndighetene, noe som vil framgå av den forhåndsutfylte selvangivelsen som alle mottar fra ligningsmyndighetene hvert år. (Husk at du uansett bør kontrollere tallene opp mot informasjonen som du mottar fra forvaltningsselskapet.)

Med virkning fra 1. januar 2016 er skattereglene for verdipapirfond endret. Det skattemessige skillet mellom aksjefond og rentefond er opphevet. Endringen innebærer blant annet at alle verdipapirfond nå gis fradrag for den delen av utdelingen som skattlegges som renteinntekter hos andelseieren.

For andelseieren vil beskatningen avhenge av aksjeandelen i fondet, det vil si hvor stor del av fondets midler som er plassert i aksjer. Ved realisasjon legges gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervsåret og salgsåret til grunn. Dersom aksjeandelen er mer enn 80 prosent beskattes all avkastning som aksjeinntekt. Er aksjeandelen mindre enn 20 prosent beskattes all avkastning som renteinntekt.  Dersom aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent splittes avkastningen forholdsmessig i en aksje- og rentedel.

Skatteregler for andelseiere


Beskatning av aksjeinntekt for personlige andelseiere:

  • Avkastningen beskattes først når andelene selges (realisasjon) eller hvis fondet deler ut utbytte. Du betaler 28,75 prosent skatt på avkastningen som overstiger skjermingsrenten. Det betyr at årlig avkastning opp til skjermingsrenten vil være skattefri. Skjermingsrenten for det enkelte inntektsår baseres på årsgjennomsnittet for det aktuelle inntektsåret og blir derfor først fastsatt tidlig i det påfølgende året.

  • Realisert kurstap på andelene er fradragsberettiget etter samme skattesats, dvs 28,75 prosent. Det gis kun fradrag for skjermingsfradrag inntil skattepliktig gevinst er lik null. Ved realisering av kurstap vil ubenyttet skjermingsfradrag falle bort. Tap som skyldes selve skjermingsfradraget er ikke fradragsberettiget.

  • Aksjeselskaper er omfattet av fritaksmetoden og er således fritatt for beskatning av realisert kursgevinst, samt eventuelle aksjeutbytter utbetalt fra fondet. Tilsvarende er det heller ikke fradragsrett for realisert tap.

Beskatning av aksjeinntekt for andelseiere som er aksjeselskaper:

Beskatning av renteinntekt:

  • Renteinntekter beskattes med 25 prosent. Beskatningen skjer ved realisasjon og i forbindelse med utdeling fra fondet. Utdelinger skyldes at fondet gis fradrag slik at skatteplikten overføres fra fond til andelseier.

  • Urealiserte kurstap på rentebærende verdipapirer som fondet har investert i, er fradragsberettiget for andelseieren med samme prosentsats, dvs. 25 prosent, når han realiserer sine andeler.

Formuesbeskatning:

  • Ligningsverdien er fastsatt til 100 prosent av markedsverdien pr. 1. januar i ligningsåret.

Skatteregler for verdipapirfond

Verdipapirfond er egne skattesubjekter og er skattepliktig for det meste av sine inntekter – men med visse unntak.

  • Verdipapirfond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Verdipapirfond er også fritatt for skatteplikt på mottatt utbytte på investeringer innenfor EØS.

  • Verdipapirfond er omfattet av fritaksmetoden og må derfor sjablongmessig inntektsføre 3 prosent av mottatte utbytter på aksjeinvesteringer innenfor EØS-området.

  • Dersom et verdipapirfond kommer i skatteposisjon må fondet betale 25 prosent i skatt. Verdipapirfond gis imidlertid fradrag i inntekten for beløp utbetalt til andelseierne. Fradrag gis for den delen av utdelingen som skattlegges som renteinntekt hos andelseieren.

  • Verdipapirfond er fritatt for formuesskatt.