Skatteregler


Skattereglene som presenteres her kan for den uinnvidde synes kompliserte. Det enkelte forvaltningsselskap bistår imidlertid andelseierne ved utfylling av selvangivelsen ved at andelseierne mottar årsoppgaver for sine investeringer i fond.

Forvaltningsselskapet forestår også innrapportering til ligningsmyndighetene, noe som vil framgå av den forhåndsutfylte selvangivelsen som alle mottar fra ligningsmyndighetene hvert år. (Husk at du uansett bør kontrollere tallene opp mot informasjonen som du mottar fra forvaltningsselskapet.)

Etter skatteloven vil et verdipapirfond enten beskattes som et aksjefond eller som et rentefond. Skatteloven definerer et aksjefond som et verdipapirfond som etter sine vedtekter kan eie aksjer, mens et rentefond etter sine vedtekter ikke kan eie aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter).

1. Skatteregler for andelseiere

A. Aksje- og kombinasjonsfond 

Regler for gevinst og tapsbeskatning for personlige andelseiere:

 • Avkastningen beskattes først når andelene selges (realisasjon). Du betaler 27 prosent skatt for realisert kursgevinst som overstiger avkastningen (etter skatt) på statspapirer med tre måneders løpetid (skjermingsrenten). For andelseier betyr dette at årlig avkastning opp til skjermingsrenten vil være skattefri. Skjermingsrenten for det enkelte inntektsår baseres på årsgjennomsnittet for det aktuelle inntektsåret og blir derfor først fastsatt tidlig i det påfølgende året.

 • Realisert kurstap på andelene er fradragsberettiget etter samme skattesats, dvs 27 prosent. Det gis kun fradrag for skjermingsfradrag inntil skattepliktig gevinst er lik null. Ved realisering av kurstap vil ubenyttet skjermingsfradrag falle bort. Tap som skyldes selve skjermingsfradraget er ikke fradragsberettiget.

Gjeldende for andelseiere som er aksjeselskaper:

 • Som følge av innføringen av den såkalte fritaksmodellen er aksjeselskaper fritatt for beskatning av realisert kursgevinst, samt eventuelle utbytter utbetalt fra fondet. Tilsvarende er det heller ikke fradragsrett for realisert tap.

Regler for formuesbeskatning:

 • Fra og med inntektsåret 2008 fastsettes ligningsverdien til 100 prosent av markedsverdien pr. 1. januar i ligningsåret.

B. Obligasjonsfond og pengemarkedsfond (rentefond)

Regler for gevinst- og tapsbeskatning:

 • Vanligvis utbetaler fondet skattepliktig inntekt til andelseierne, og utbetalinger fra rentefond er skattepliktig som kapitalinntekt for andelseierne. Skattesatsen er 27 prosent. Den skattepliktige inntekten består av renteinntekter knyttet til fondets investeringer, samt kursgevinster/tap på rentebærende papirer som fondet har realisert, minus fradragsberettigede kostnader (for eksempel fondets forvaltningskostnader).

 • Urealiserte kursgevinster på rentebærende verdipapirer som rentefondet har investert i, kommer til beskatning for andelseieren når han realiserer sine andeler. Skattesatsen er 27 prosent.

 • Urealiserte kurstap på rentebærende verdipapirer som rentefondet har investert i, er fradragsberettiget for andelseieren med samme prosentsats, dvs. 27 prosent, når han realiserer sine andeler.

Regler for formuesbeskatning:

 • Andelenes ligningsverdi utgjør 100 prosent av markedsverdien pr. 1. januar i ligningsåret.

2. Skatteregler for verdipapirfond

Verdipapirfond er egne skattesubjekter og er skattepliktig for alle sine inntekter - med mindre det er gitt unntak (gjelder aksjefond).

A. Skatteregler for aksje- og kombinasjonsfond

 • Aksjefond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Aksjefond er også fritatt for skatteplikt på mottatt utbytte på investeringer innenfor EØS. (Jamfør skattelovens § 2-38.)

 • Aksjefond er omfattet av fritaksmetoden og må derfor sjablongmessig inntektsføre 3 prosent av mottatte utbytter på aksjeinvesteringer innenfor EØS-området.

 • Dersom et aksjefond kommer i skatteposisjon må fondet svare 27 prosent inntektskatt av øvrige inntekter, herunder de inntekter som følger av sjablongregelen. (De inntekter som aksjefondene må svare inntektsskatt for er imidlertid så begrensede at slike fond vanligvis ikke kommer i skatteposisjon.)

 • Kombinasjonsfond beskattes som aksjefond. (Jmfr. Skattelovens § 10-1 tredje ledd.) Kombinasjonsfond som også har en vesentlig andel av porteføljen i rentebærende plasseringer, kommer vanligvis i skatteposisjon.

B. Skatteregler for obligasjons- og pengemarkedsfond (Rentefond)

 • Rentefond er ikke fritatt for beskatning av realiserte gevinster på verdipapirer slik tilfellet er for aksjefond.

 • Realiserte netto kursgevinster på rentebærende verdipapirer, samt opptjente periodiserte renteinntekter, minus fradragsberettigede kostnader (for eksempel fondets forvaltningshonorar), beskattes i utgangspunktet på rentefondets hånd med 27 prosent inntektsskatt. Dette kalles ofte skattepliktig overskudd.

 • Rentefond kan imidlertid kreve fradrag i inntekten for beløp utdelt til andelshaverne. I praksis utdeler rentefondene skattepliktig overskudd til andelseierne, slik at rentefondene normalt ikke kommer i skatteposisjon, og skatteplikten videreføres til andelseieren.

C. Regler for formuesbeskatning:

 • Verdipapirfondene er fritatt for formuesskatt.